Executive Office

Executive Office:

Chief Editor: Zhang Xu
Deputy Chief Editor: Zheng Yanning, Zhong Hailiang 
Editors: Guo Yuehua, Li Sai, Yuan Pengbin
Secretary: Li Xi

Address: Sanlihe Road 54, Xicheng District, Beijing, P.R.China 
Zip: 100045
Email: hitech@istic.ac.cn 
Phone: (86-10)68514060/68598272
http://www.hitech863.com

分享按钮