Links

Advertising

InformationMore>>

Current directory
Internet pre-publication

 • Contents
  2020 ,26(4):-[Abstract](570)[PDF](1413)
 • Yan Wei (闫伟),He Lidong,Zhu Gang,Wang Shengli,Deng Zhe
  2020 ,26(4):349-359[Abstract](393)[PDF](392)
 • Xu Lei(徐磊),Wang Zhaorui,Yao Yijing,Zhao Xinying,Fang Hongyu,Li Xiaohui
  2020 ,26(4):360-366[Abstract](379)[PDF](380)
 • Xing Jian (邢剑)* ** ***,Wang Shupeng* **,Ding Yu* **
  2020 ,26(4):367-371[Abstract](390)[PDF](384)
 • Wu Jin (吴进),Min Yu,Shi Qianwen,Zhang Weihua,Zhao Bo
  2020 ,26(4):372-382[Abstract](393)[PDF](367)
 • Wang Xiaohua (王小华)* **,Ma Pin**,Wang Hua* **,Li Li* **
  2020 ,26(4):383-389[Abstract](391)[PDF](379)
 • Guo Ruolin (郭若琳),Qin Danyang,Zhao Min,Xu Guangchao
  2020 ,26(4):390-401[Abstract](374)[PDF](369)
 • Hu Zhentao(胡振涛)*,Mao Yihao*,Fu Chunling**,Liu Xianxing*
  2020 ,26(4):402-410[Abstract](376)[PDF](358)
 • Liu Tingting (刘婷婷),Wang Yuntian**,Wang Junhua***,Pan Ziyu*,Yu Yu*
  2020 ,26(4):411-416[Abstract](368)[PDF](351)
 • Nie Tongtong (聂彤彤)*,Wu Wenjun*,He Qichang*,Zhang Xuanyi**,Sun Yang*,Zhang Yanhua*
  2020 ,26(4):417-423[Abstract](429)[PDF](449)
 • Shan Rui(山蕊)*,Deng Junyong*,Jiang Lin**,Zhu Yun*,Wu Haoyue*,He Feilong*
  2020 ,26(4):424-434[Abstract](399)[PDF](620)
 • Zhang Qi (张琪)* **,Zhang Xu*,Li Caili***,Liu Jianchao***,Liu Ming*,Yuan Fang*,Chen Hongda*
  2020 ,26(4):435-441[Abstract](374)[PDF](351)
 • Xu Yilong (徐翼龙)*,Li Wenfa**,Wang Gongming*** ****,Huang Lingyun*****
  2020 ,26(4):442-447[Abstract](444)[PDF](531)
 • Hao Renzhi (郝任之)*,Li Jun** ***,Wu Guangjun***
  2020 ,26(4):448-454[Abstract](375)[PDF](371)
 • Li Xiaohua(李晓华)* **,Guo Mingqiang***,Qi Xinhong**
  2020 ,26(4):455-459[Abstract](395)[PDF](362)

Past publicationmore>>

 • 2020
  26 (4)

 • 2020
  26 (3)

 • 2020
  26 (2)

 • 2020
  26 (1)

 • 2019
  25 (4)

 • 2019
  25 (3)

Copyright information

 • Supervised by:

  Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China

 • Sponsored by:

  Institute of Scientific and Technical Information of China

 • Published by:

  High Technology Letters Press

 • Add:

  54 Sanlihe Road, High Technology Letters, Beijing 100045 P.R.China

 • Tel:

  86-10-68514060 68598272

 • E-mail:

  hitech@istic.ac.cn

 • CN:

  11-3683/N

 • ISSN:

  1006-6748

Periodical retrieval

分享按钮