Links

Advertising

InformationMore>>

Current directory
Internet pre-publication

 • Contents
  2021 ,27(3):-[Abstract](146)[PDF](111)
 • Tao Yong (陶永)* **,Jiang Shan*,Ren Fan*,Wang Tianmiao*,Gao He*
  2021 ,27(3):227-237[Abstract](29)[PDF](34)
 • Jiang Zhinong (江志农)*,Wang Zijia*,Mao Zhiwei*,Zhang Jinjie*,Wang Chenguang*,Huang Yifei**
  2021 ,27(3):238-248[Abstract](36)[PDF](36)
 • Xu Lei(徐磊),Cai Jing,Yao Yijing,Zhu Dingcheng,Fang Hongyu,Li Xiaohui
  2021 ,27(3):249-255[Abstract](30)[PDF](32)
 • Wu Lin (吴琳)*,Qi Xin*,Shi Xiangyang****,Su Tao**,Tao Yong***
  2021 ,27(3):256-261[Abstract](31)[PDF](34)
 • Zhang Jinjie (张进杰)**,Wang Yao**,Zhang Chun*,Jiang Zhinong**,Sun Xu*
  2021 ,27(3):262-271[Abstract](28)[PDF](32)
 • Wang Xiaojing (王晓晶),Peng Yiwen,Li Chunhui
  2021 ,27(3):272-281[Abstract](35)[PDF](31)
 • He Yanqing (何彦青),Sun Yueying,Wu Zhenfeng,Pan You,Zhang Junsheng
  2021 ,27(3):282-293[Abstract](27)[PDF](30)
 • Zhu Xiaobin (祝晓斌)*,Li Shanshan**,Wang Lei***
  2021 ,27(3):294-302[Abstract](28)[PDF](31)
 • Wu Jin (吴进),Xi Meng,Dai Wei,Wang Lei,Wang Xinran
  2021 ,27(3):303-309[Abstract](33)[PDF](33)
 • Liu Yicai (刘义才)* **,Liu Bin*
  2021 ,27(3):310-319[Abstract](34)[PDF](33)
 • Li Ying (李颖),Shao Qing,Hao Weichen
  2021 ,27(3):320-328[Abstract](28)[PDF](32)
 • Xiong Shuling (熊书玲)*,Wang Luohan**
  2021 ,27(3):329-336[Abstract](38)[PDF](29)

Past publicationmore>>

 • 2021
  27 (3)

 • 2021
  27 (2)

 • 2021
  27 (1)

 • 2020
  26 (4)

 • 2020
  26 (3)

 • 2020
  26 (2)

Copyright information

 • Supervised by:

  Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China

 • Sponsored by:

  Institute of Scientific and Technical Information of China

 • Published by:

  High Technology Letters Press

 • Add:

  54 Sanlihe Road, High Technology Letters, Beijing 100045 P.R.China

 • Tel:

  86-10-68514060 68598272

 • E-mail:

  hitech@istic.ac.cn

 • CN:

  11-3683/N

 • ISSN:

  1006-6748

Periodical retrieval

分享按钮