Links

Advertising

InformationMore>>

Current directory
Internet pre-publication

 • Contents
  2020 Vol.26(3):-[Abstract](95)[PDF](107)
 • Chen Jian (陈健),Yue Dongjie,Zhu Shaolin,Liu Zhiqiang,Dai Jianbiao
  2020 Vol.(3):235-242[Abstract](93)[PDF](115)
 • Liu Wenhua (刘雯华)*,Zhang Jinjie*,Zhou Chao*,Wang Yao*,Sun Xu**,Hong Huaibing**
  2020 Vol.(3):243-252[Abstract](96)[PDF](102)
 • Sun Quan (孙权)* **,Tang Tao * **,Zheng Jianbin**,Lin Jiale***,Zhao Jintao**,Liu Hongbao**
  2020 Vol.(3):253-261[Abstract](110)[PDF](93)
 • Jiang Lin (蒋林)*,Cui Pengfei**,Shan Rui**,Wu Haoyue**
  2020 Vol.(3):262-269[Abstract](94)[PDF](79)
 • Zhao Haipeng (赵海朋)*,Mao Zhiwei*,Zhang Jinjie**,Lai Yuehua*,Wang Zijia*,Jiang Zhinong*
  2020 Vol.(3):270-277[Abstract](100)[PDF](86)
 • Nie Dongdong (聂栋栋)*,Ge Xindi*,Zhang Tianlai **
  2020 Vol.(3):278-284[Abstract](89)[PDF](87)
 • Xie Zhen(谢震)* **,Tan Guangming*,Liu Weifeng***,Sun Ninghui*
  2020 Vol.(3):285-298[Abstract](89)[PDF](82)
 • Zhao Jianhua (赵建华)* ** ***,Chen Tao**,Han Fang**,Gao Dianrong**,Du Guojun*
  2020 Vol.(3):299-305[Abstract](90)[PDF](82)
 • Wang Xiaojing (王晓晶),Sun Yuwei,Shen Zhiqi
  2020 Vol.(3):306-314[Abstract](85)[PDF](92)
 • Guo Rui(郭锐)* **,Li Hucheng* ****,Zhao Zhiqian* ****,Zhang Rongbing****
  2020 Vol.(3):315-322[Abstract](94)[PDF](81)
 • Zhao Min(赵敏),Qin Danyang,Guo Ruolin,Xu Guangchao
  2020 Vol.(3):323-334[Abstract](88)[PDF](86)
 • Li Desheng(李德胜),Yu Jiangtao,Huang Baowang,Li Zhanxian,Wang Zhijun
  2020 Vol.(3):335-341[Abstract](94)[PDF](89)
 • Lu Zhenli (卢振利)*,Ma Zhipeng* **,Shen Xuanlin***,Borovac Branislav****,Liu Yan*,Shan Changkao*,Wang Hong* **,Zhao Yu*****,Roumiana Ilieva******,Bojan Nemec*******,Marjan Mernik********
  2020 Vol.(3):342-348[Abstract](90)[PDF](88)

Past publicationmore>>

 • 2020
  (3)

 • 2020
  (2)

 • 2020
  (1)

 • 2019
  (4)

 • 2019
  (3)

 • 2019
  (2)

Copyright information

 • CN:

  11-3683/N

 • ISSN:

  1006-6748

Periodical retrieval

分享按钮