Volume ,Issue 1,2023 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Contents
  Contents
  2023(1) [Abstract]  [View PDF(114.33 K)]
  
An RVT-based power allocation method for dynamic LEO-MEO links
  PAN Kunbei(潘坤贝)* ** ***, ZHOU Bin* ***, ZHAO Yu* ***, BU Zhiyong* ***
  2023(1):1-11 [Abstract]  [View PDF(1.07 M)]
  
Research on mechanical wear life feature fusion prediction method based on temporal pattern attention mechanism
  JIANG Zhinong (江志农)* **, CHEN Yuyang* **, ZHANG Jinjie* **, LI Zhaoyang* **, MAO Zhiwei* **, ZHI Haifeng***, LIU Fengchun***
  2023(1):12-21 [Abstract]  [View PDF(1.85 M)]
  
Experimental and numerical investigation of a composite structure with frame and skin
  LI Chuanzheng(李传政)* **, XU Shuyan*, DONG Jihong*, LIU Bo*, ZHANG Yaoyu*, ZHENG Fusheng***
  2023(1):22-30 [Abstract]  [View PDF(1.71 M)]
  
Design and implementation of instruction-driven and data-driven self-reconfigurable cell array
  SHAN Rui(山蕊)*, XIA Xinyuan*, YANG Kun**, CUI Xinyue*, LIAO Wang*, GAO Xu*
  2023(1):31-40 [Abstract]  [View PDF(4.67 M)]
  
MEEMD-DBA-based short term traffic flow prediction
  ZHANG Xijun(张玺君), HAO Jun, NIE Shengyuan, CUI Yong
  2023(1):41-49 [Abstract]  [View PDF(1007.55 K)]
  
IOPS: computational graph optimization based on inter-operators parallel scheduling
  XIE Xiaoyan(谢晓燕)*, XU Hao*, ZHU Yun**, HE Wanqi*
  2023(1):50-59 [Abstract]  [View PDF(1.13 M)]
  
Analysis on steering characteristics of crawler pipeline robot
  GENG Linkang(耿林康)*, RAO Jinjun* **, LEI Jingtao* **
  2023(1):60-67 [Abstract]  [View PDF(1.27 M)]
  
Boiler flame detection algorithm based on PSO-RBF network
  WU Jin(吴进), GAO Yaqiong, YANG Ling, ZHAO Bo
  2023(1):68-77 [Abstract]  [View PDF(1.51 M)]
  
Research on color image matching method based on feature point compensation in dark light environment
  TANG Huapeng(唐华鹏), QIN Danyang, YAN Mengying, YANG Jiaqiang, ZHANG Gengxin
  2023(1):78-86 [Abstract]  [View PDF(2.61 M)]
  
Simulation analysis of wear characteristics of connecting rod bearing bush based on improved mixed lubrication model
  GAO Yunduan(高云端)*, WANG Zijia**, TIAN Ye*, HUANG Yan*, ZHANG Jinjie***
  2023(1):87-97 [Abstract]  [View PDF(1.69 M)]
  
Prediction of film ratings based on domain adaptive transfer learning
  SHU Zhan(舒展), DUAN Yong
  2023(1):98-104 [Abstract]  [View PDF(1.22 M)]
  
Design and analysis of a two-dimensional vibration control mechanism based on vibro-impact damping
  ZHANG Laixi(张来喜), QIAN Feng, WU Mingliang
  2023(1):105-112 [Abstract]  [View PDF(1.28 M)]
  

分享按钮