Executive Office

Executive Office:

Chief Editor:  Zhang Xu
Deputy Chief Editor: Zheng Yanning, Zhong Hailiang 
Editors:   Guo Yuehua, Li Sai
Secretary: Li Xi

Address: Sanlihe Road 54, Xicheng District, Beijing, P.R.China 
Zip:   100045
Email: hitech@istic.ac.cn 
Phone: (86-10)68514060/68598272
http://www.hitech863.com

分享按钮