Volume ,Issue 2,2024 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Contents
  Contents
  2024(2) [Abstract]  [View PDF(90.20 K)]
  
A path planning method for robot patrol inspection in chemical industrial parks
  WANG Weifeng (王伟峰), YANG Ze, LI Zhao, ZHAO Xuanchong
  2024(2):109-116 [Abstract]  [View PDF(1.70 M)]
  
Faster split-based feedback network for image super-resolution
  TIAN Shu (田 澍), ZHOU Hongyang
  2024(2):117-127 [Abstract]  [View PDF(7.12 M)]
  
Research and design of matrix operation accelerator based on reconfigurable array
  DENG Junyong(邓军勇)*, ZHANG Pan*, JIANG Lin**, XIE Xiaoyan***, DENG Jingwen*
  2024(2):128-137 [Abstract]  [View PDF(6.90 M)]
  
Coordinated voltage regulation strategy of OLTC and BESS considering switching delay
  XU Zhenyu(徐振宇)*, HUA Yongzhu**, CUI Jiadong**, LI Chuangwei**
  2024(2):138-145 [Abstract]  [View PDF(9.83 M)]
  
Research of transient rotor dynamic characteristic of magnetic liquid double suspension bearing in double collision state
  LIU Hongmei (刘洪美)*, LI Shengguo**, SUN Chao**, SUN Yanan**, ZHAO Jianhua***
  2024(2):146-157 [Abstract]  [View PDF(7.38 M)]
  
Edge computing oriented virtual optical network mapping scheme based on fragmentation prediction
  HE Shuo (何 烁)*, BAI Huifeng**, HUO Chao**, ZHANG Ganghong**
  2024(2):158-163 [Abstract]  [View PDF(1.56 M)]
  
Research on static characteristic of double redundance double nozzle flapper valve based on AMESim
  SUN Yanan (孙亚南)*, LIANG Qiuhui **, WANG Wentao *, YANG Guang *, ZHANG Wei **
  2024(2):164-169 [Abstract]  [View PDF(6.54 M)]
  
Heat dissipation enhancement method for finned heat sink for AGV motor driver's IGBT module
  LIU Xuan(刘 璇), ZHANG Mingchao, LIU Chengwen, ZHOU Chuanan, LV Xiaoling
  2024(2):170-178 [Abstract]  [View PDF(14.71 M)]
  
A design scheme for interference suppression based on CWBIM
  WANG Yunzhe(王蕴哲), MA Tianming, JIANG Xiaoxiao, MA Honglei
  2024(2):179-187 [Abstract]  [View PDF(1.04 M)]
  
Polar codes based OFDM-PLC systems in the presence of impulsive noise
  ZHOU Yu(周 玉) *, LI Yue *, ZHAO Shuangshuang *, GAO Fan *, ZHOU Chao *, MU Zhuowen *, CHEN Rui **
  2024(2):188-198 [Abstract]  [View PDF(6.88 M)]
  
Insider threat detection approach for tobacco industry based on heterogeneous graph embedding
  JI Qi(季 琦) *, LI Wei **, PAN Bailin *, XUE Hongkai ***, QIU Xiang ***
  2024(2):199-210 [Abstract]  [View PDF(5.74 M)]
  
Design and implementation of dual-mode configurable memory architecture for CNN accelerator
  SHAN Rui (山 蕊), LI Xiaoshuo, GAO Xu, HUO Ziqing
  2024(2):211-220 [Abstract]  [View PDF(7.26 M)]
  

分享按钮